De ARK-methode in Het Groene Woud

ARK Rewilding Nederland verwerft in Het Groene Woud percelen die een doorlopende natuurverbinding nog in de weg staan. Vaak zijn deze percelen nog in agrarisch gebruik of eigendom van particulieren of bedrijven. Hebben we ze verworven, dan zetten we de percelen om in robuuste natuur. 

Inrichten: van plan tot maatregelen

Concreet betekent dit dat we een inrichtingsplan opstellen en inrichtingsmaatregelen treffen. Die kunnen bestaan uit het dempen van sloten om verdroging tegen te gaan. En uit het aanplanten van bomen om de bestaande – en zeldzame! – leembossen in Het Groene Woud te versterken. Het project Brabants Goud in Het Groene Woud loopt tot medio 2027. Daarna gaan nieuwe eigenaren de nieuwe natuur beheren. 

Grond aankopen of ruilen

Zonder gronden valt er weinig te realiseren. Daarom zijn onze rentmeesters dagelijks in touw om het verwerven en aankopen van percelen soepel te laten verlopen. Altijd persoonlijk en altijd tegen goede prijzen. Of het nu om drie are of tien hectare gaat. 

Naast aankopen, doen we ook aan grondruil. Hiervoor gebruiken we eigen percelen die buiten het Natuurnetwerk Brabant (NNB) liggen. Deze gebruiken we als ruilmiddel voor nog actieve agrarisch ondernemers met grond die bínnen het NNB valt. Als we overeenkomen dat wij die kunnen verwerven, zorgen wij voor een goede vervanging in de buurt: gronden die van hoge kwaliteit zijn, met optimale omstandigheden voor teelt- of andere activiteiten. Zo doen we niet alleen aan natuurontwikkeling maar ook aan agrarische structuurversterking. 

Ben je grondeigenaar en wil je de (nabije) toekomst van je perceel bespreken? Neem dan contact op met rentmeester Dirk Meijs, e-mail: dirk@meijsrt.nl, telefoon: 06-2003 8155.

Succesvolle ervaringen

ARK heeft veel ervaring opgedaan met grondruilen in het Drielandenpark en Kempen~Broek in Limburg. Hier zijn in enkele jaren tijd vele honderden hectares grond van eigenaar verwisseld. Op 50% is nieuwe natuur gerealiseerd, via de andere 50% is de structuur van landbouwgronden verbeterd. De samenwerking met vastgoedondernemers, boeren en particuliere eigenaren bleek hier vier keer sneller en twee maal goedkoper te zijn dan bij klassieke landinrichtingsprojecten.

Grond overdragen voor efficiënt beheer

ARK is slechts tijdelijk in Het Groene Woud actief. We zorgen daarom nu al dat het beheer op de lange termijn geregeld is zodat we het gebied in 2027 met een gerust hart achterlaten. Hiervoor zoeken we al sinds de start van het project in 2019 mensen die willen investeren in natuur. Wie daar serieus werk van wil maken, kan uiteindelijk in aanmerking komen voor overname van onze gronden. Ook kijken we naar grondbezitters die al gronden in Het Groene Woud hebben. Hier kan het grondruilprincipe heel geschikt zijn: door onderling gronden met elkaar te ruilen, hoe klein ook, ontstaat er een betere verkaveling en vermindert de versnippering. Want: ‘met meer aaneengesloten oppervlak is het op termijn beter beheren’, is de gedachte. 

Kwaliteitskader vól handreikingen

Om nieuwe eigenaren te helpen goed voor de gerealiseerde natuur te blijven zorgen, ontwikkelden we een Kwaliteitsplan. Uitgangspunt is dat de nieuwe eigenaren hun stukje natuur beheren op een manier die recht doet aan waar het allemaal om begon: de waardevolle natuur in Het Groene Woud behouden en versterken door natuurlijke processen te stimuleren. In het Kwaliteitsplan vinden ze daarvoor handreikingen, inclusief de principes op basis waarvan ze kunnen voortzetten wat wij zijn begonnen. 

Nieuwsgierig naar die handreikingen? Bekijk hier ons Kwaliteitsplan voor de toekomst: 
https://www.ark.eu/sites/default/files/media/ARK_Kwaliteitsplan_site.pdf