Kempen~Broek: natuur, zoals de natuur het bedoeld heeft. Wilde natuur in een grens-overschrijdend gebied. Waar je oog-in-oog kan staan met Oerrund 2.0, de Tauros. Waar water haar weg in de grensstreek zoekt in doorstroommoeras.

In het GrensPark Kempen~Broek wordt al twintig jaar gewerkt aan de versterking van natuur en recreatie. Met de gebiedsontwikkeling in het Kempen~Broek die ARK samen met partners in de streek realiseert, worden nieuwe stappen gezet om losse natuurgebieden met elkaar te verbinden en waardevol water daarbinnen beter vast te houden. ARK werkt daarbij nauw samen met Natuurmonumenten die als eindbeheerder het beheer van de herwilderde gebieden voortzet. 

Image
Vrijlating exmoorpony's in het Kempen~Broek

Het centrale deel van het Kempen~Broek bestaat uit een noord-zuid lopende keten van natuurgebieden in het grensgebied van Belgisch en Nederlands Limburg en Brabant. Echt met elkaar verbonden zijn deze natuurgebieden nog niet: wegen, kanalen en maïsakkers vormen barrières voor de natuur in het landschap. Er wordt gewerkt aan het overbruggen van die barrières, onder andere door de aanleg van een ecoduct over de autosnelweg A2, wildwaarschuwingssystemen langs andere wegen en uitstapplaatsen voor wild langs kanalen. Hoog op de agenda van het project staat de verwerving van zogenaamde sleutelhectares: de laatste paar honderd hectaren, die nog tussen de verschillende natuurgebieden in liggen. Met de aankoop van deze sleutelhectares ontstaat een doorlopende natuurverbinding. Dit is aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, én van levensbelang voor duizenden planten- en diersoorten.

Image
Graslanden bij zonsopkomst in het Kempen~Broek. Foto: Joep Crombag
Het samenspel tussen bodem, water en begrazing geeft vorm aan het landschap in het Kempen~Broek. Foto: Joep Crombag/ARK

Schoon water op voorraad

Zoals de naam al zegt is het Kempen~Broek van oorsprong een kletsnat gebied; een laagte, waarin grote en kleinere beken vanuit uitgestrekte moerassen hun weg naar de Maas zochten. Dit moeras werkte als een spons die veel regen- en kwelwater opnam en geleidelijk weer vrijgaf. Door kanalisatie van beken en diepe ontwatering in de afgelopen eeuwen, is een groot deel van de natuurlijke sponswerking verloren gegaan. Lang was dit een groot voordeel voor de landbouw, maar door klimaatverandering gaan we vaker te maken krijgen met extreme droogte enerzijds en hinderlijke overstromingen anderzijds. Water vasthouden in de moerassen aan de bovenloop van beken wordt daarom steeds belangrijker. Dankzij de uitbreiding van het natuuroppervlak in het Kempen~Broek kan de afvoer van water vertraagd worden. Daardoor zal tijdens natte perioden in de steden en dorpen benedenstrooms minder wateroverlast optreden. In hete zomers kunnen de natte natuurgebieden water afgeven aan de omgeving; droogteschade in de landbouw wordt hierdoor beperkt. Water- en moerasplanten zuiveren bovendien het water, waardoor mens en natuur hier kunnen genieten van kraakheldere beekjes en plassen.

Doorstroommoerassen en broekbossen

De bijzondere waterkwaliteit en het afwisselende landschap vertalen zich in een grote biologische rijkdom. Naast weelderige broekbossen vol wielewalen en wespendieven, vinden we er schrale graslanden met bloeiende anjers en zeldzame parelmoervlinders. Door het schone kwelwater langer vast te houden kan de biodiversiteit nog verder toenemen. De overgangen tussen bos en grasland zijn nu nog vaak keihard, van elkaar gescheiden door prikkeldraad. Gevarieerde, natuurlijke bosranden, waarbij het bos via struweel en bloemenruigte geleidelijk overgaat in grasland, ontstaan door natuurlijke begrazing waarin paarden, runderen en herten een grote rol spelen. In het Stramprooierbroek zijn de eerste resultaten hiervan al te zien. Deze bosranden zijn rijk aan insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Doorstroommoerassen

Ook benieuwd welke bijzondere planten en dieren er in het GrensPark Kempen~Broek gezien zijn? Ontdek het via kempenbroek.waarneming.nl.

Vrijwillige kavelruil

In het Kempen~Broek liggen natuurgebieden en landbouwgronden vaak dicht naast elkaar. Dat is onhandig, want de natuur is hier gebaat bij hoge grondwaterstanden, terwijl de landbouw het hele jaar door liever droge voeten houdt. Door landbouwenclaves uit het laaggelegen natuurgebied te ruilen kan iedereen aan zijn trekken komen. Gelukkig voor de boeren komt er soms goede ruilgrond beschikbaar; van de overheid of van collega’s die hun bedrijf stoppen. Via vrijwillige kavelruil zorgt dit klimaatproject niet alleen voor aantrekkelijke, natte natuurgebieden, maar ook voor een betere verkaveling van de landbouwgronden.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Nieuwe terreinen ARK

Grenzeloze natuurbeleving

Niet alleen de natuur, maar ook recreatie, landbouw en waterbeheer profiteren van de maatregelen in het Kempen~Broek. Investeren in deze sectoren loont. Het vraagt om een geconcentreerde inzet van geld voor dit gebied. Zo werkt ARK aan een natuurlijk landschap waarin de natuurlijke processen van water en grazende dieren vorm geven aan het landschap. Een natuurlijk landschap waar je je letterlijk, maar vooral ook figuurlijk in kan onderdompelen, verrast worden door bijzondere dieren en ontmoetingen, en je echt in de natuur kan wanen. En dat gewoon in Nederland, tenzij je struintocht je inmiddels tot over de grens heeft gevoerd. In het Kempen~Broek leidt grenzeloze natuur tot grenzeloze ervaringen.