Wijffelterbroek en Smeetshof

Het Wijffelterbroek en Smeetshof vormen samen één groot grensoverschrijdend natuurgebied dat de afgelopen jaren steeds verder is gegroeid en aan elkaar verbonden. ARK werkt er samen met Natuurpunt en Natuurmonumenten aan de ontwikkeling van soortenrijke begraasde en natte natuur. De gebieden zijn een belangrijke schakel tussen de Laurabossen en Kettingdijk en het Stramprooierbroek.

Wijffelterbroek

Het Wijffelterbroek was van oorsprong een groot en woest moeras. Nog geen honderd jaar geleden gingen bewoners van Stramproy naar het Wijffelterbroek om te vissen in vennen of in ondiepe plassen. Daarna werd het gebied steeds droger. Greppels werden gegraven voor de ontwatering, vennen werden gedempt en hoge zandkoppen werden afgegraven. Slechts een deel van het gebied bleef min of meer nat. Dat is het oude elzenbroekbos dat al lange tijd in eigendom is van Natuurmonumenten. In dat elzenbroek groeien bijzondere planten zoals grote boterbloem en salomonszegel en de zeldzame kleine ijsvogelvlinder vliegt er 's zomers. Wie deze vlinders wil zien moet wel stoer zijn, want het bos zit 's zomers vol muggen.

Grote delen van het Wijffelterbroek zijn de afgelopen jaren van gedaante veranderd. Intensieve landbouw maakte plaats voor ruige natuur. Overtollig water is opeens weer gewenst en dus konden drainagepijpen worden verwijderd. Het resultaat is een, nu nog jong, natuurgebied waar al talloze bijzondere dieren en planten terugkeerden. Een aantal zeldzame planten reageert meteen op de veranderingen; moerashertshooi, pilvaren en kleine zonnedauw keerden terug in vennen die weer werden open gegraven. Vochtige graslanden kleuren weer roze van de echte koekoeksbloemen en in de door Taurossen begraasde graslanden broeden weer steltlopers zoals wulp en kievit.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Kleurrijke bossen

Smeetshof

Wie in het Wijffelterbroek de grens oversteekt komt in het Belgische Smeetshof. Natuurpunt werkt hier aan ontwikkeling van natuur. Doorstroommoerassen die tjokvol vogels zitten, grenzen aan weelderige halfopen begraasde landschappen met zelfs droge heide. In 2014 werd door Natuurpunt in samenwerking met ARK een belangrijke aankoop gedaan op de grens. De laatste landbouwgronden werden gekocht van de familie Ooms. Dit geeft het grensoverschrijdende gebied de kans om de waterstand niet meer te laten afhangen van de wensen van de landbouw, maar die van de natuur. De komende jaren zal het gebied dan ook steeds natter worden.

Zelf op pad

Smeetshof en Wijffelterbroek zijn goed toegankelijk via een netwerk van wegen en wandelpaden. In een aantal deelgebieden is bij de ingang aangegeven dat ze vrij toegankelijk zijn. Houdt wel minimaal 25 meter afstand tot de grote grazers in de natuurgebieden.

Goede startpunten zijn de Smeetshoeve aan de Smeetshofweg in Bocholt of het Vosseven aan de Lochtstraat in Stramproy.