ARK werkt aan een goede toekomst voor de hazelmuis. Deze bedreigde diersoort kwam vroeger in heel Limburg voor. Het aantal hazelmuizen is de afgelopen tientallen jaren echter sterk verminderd en verspreid geraakt over versnipperde gebiedjes. Momenteel komt deze slaapmuis alleen nog voor in het uiterste zuidoosten van Limburg en de aangrenzende delen van Duitsland en België. 

Begraasde bosranden en bosweides zijn geschikt én oorspronkelijk leefgebied van hazelmuizen. Helaas is dat er nauwelijks meer en is de hazelmuis zeldzaam geworden in het steeds verder versnipperende heggen en houtwallen landschap van Zuid-Limburg.

ARK pakt met vele partners de bescherming van deze soort aan door een meer natuurlijke ontwikkeling van gebieden. Hazelmuizen leven vooral in struwelen en op de rijke overgangen van grasland naar bos. Daar bouwen ze hun nest en vinden ze hun voedsel dat bestaat uit zaden, bessen, knoppen en insecten.

Video URL
Wat_ruist_-_hazelmuis

Hazelmuis als symbool

De hazelmuis staat symbool voor de structuurrijke en soortenrijke overgang van begraasd open landschap naar soortenrijk bos, de mantel- en zoomvegetatie. Op veel plekken is nu een harde overgang van bos naar weiland en ontbreken deze specifieke leefgebieden. ARK zet zich in voor het herstel van deze onbrekende schakels in de natuur.

 

Inzet voor de hazelmuis

In het uiterste zuiden van Limburg, in het Drielandenpark, is ARK samen met partners actief ten behoeve van het Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling (pMJP). Door het selectief aankopen van gronden en deze te ontwikkelen tot natuurgebieden met extensief begraasde bosranden en bosweidesystemen, ontstaan de zo broodnodige, geleidelijke overgangen. Naast de hazelmuis profiteren hiervan ook andere karakteristieke soorten zoals sleedoornpage, geelgors, grauwe klauwier, levendbarende hagedis en hazelworm.

Image
Hazelmuis Foto: Miroslav Hlavko Shutterstock