De kust is het decor voor een spectaculair natuurlijk proces, stuivende duinen. Bijvoorbeeld bij Hoek van Holland, de Kwade Hoek of op de Zandmotor ontstaan nieuwe duinen op het strand of in de bestaande duinen. In Hoek van Holland bevindt zich direct achter de eerste duinenrij een enorme zandvlakte: een jong paraboolduin in wording. Stuivend zand heeft aan de ene kant diepe kuilen gecreĆ«erd en overstuift aan de andere kant het duinstruweel. De toppen van dit struweel steken nu nog ademhappend boven het zand uit, maar worden uiteindelijk zo gezandstraald dat ze afsterven. Aan het uiteinde van dit verslindende paraboolduin gebeurt hetzelfde met de struikjes. Maar tegelijkertijd schept dit wandelend zandkasteel nieuw leven. Aan de luwzijde van de eerste duinenrij liggen de maagdelijke gronden voor de pionierplanten. Hier bloeit een zee van tienduizenden blauwe zeedistels. Elders groeit weer veel zeewolfsmelk, ook een plant die afhankelijk is van voldoende dynamiek in de duinen. Een heftig staaltje geven en nemen van moeder natuur.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Kwade Hoek jonge duinen

Echte paraboolduinen waren in het verleden niet zeldzaam in de Nederlandse duinen. Ze bedreigden zelfs hele dorpen en werden daarom volop bestreden. Echter nu de duinen verstard zijn, zien we de keerzijde daarvan. Door de wind voortgedreven paraboolduinen zorgden voor de broodnodige verjonging van het duinlandschap door bossen en struwelen te bedelven. Aan de achterzijde van de wandelende paraboolduinen kwam maagdelijk kale en kalkrijke grond tevoorschijn en werden nieuwe jonge duinvalleien geschapen. Zo kon de successie altijd wel weer ergens van voren af aan beginnen. In de huidige verstarde duinen spoelt de kalk uit naar diepere grondlagen en gaat overal de successie richting duinstruweel en duinbos. Nog steeds erg soortenrijk, maar minder soortenrijk en afwisselend als voorheen. Begrazing in de duinen helpt de successie vertragen en houdt kleine kale plekken langer actief, maar het belangrijkste proces blijft toch het wandelen van kale paraboolduinen. ARK zet zich samen met anderen in om deze processen weer op gang te brengen en waar mogelijk te versterken door begrazing met runderen, paarden en wisenten.

  • Overstoven vlier
  • Dode overstoven duindoorns
  • Blauwe zeedistel in duinen
  • Konijnenkeutel in zand
  • Paddenstoel duin