Bijzondere soorten in Beuningen

07-10-2015

In het voorjaar werd Klimaatbuffer Beuningen door Martens en van Oord overgedragen en aan ARK die het stokje vervolgens weer symbolisch doorgaf aan Staatsbosbeheer, provincie Gelderland en gemeente Beuningen. Afgelopen zomer kreeg de natuur de kans om weer bezit te nemen van de kale grond en het nieuw gegraven water. De eerste bijzondere soorten werden binnen de korste keren gezien.

Image
Bergeenden bij Klimaatbuffer Beuningen in april 2015

Het voorjaar begon nat in Klimaatbuffer Beuningen. De gegraven plas leek vele malen groter dankzij de hoge waterstand op de rivier. In de loop van het voorjaar zakte het water waardoor kale zandige oevers droogvielen. Zulke kale plekken zijn ideaal voor pioniers. Deze grepen dan ook direct hun kansen: kleine plevieren bouwden er hun nesten en de eerste planten kiemden. In de zomer was te zien welke planten dit waren: pionierplanten als slijkgroen, klein vlooienkruid en goudzuring. Deze pioniersoorten zullen de komende jaren ruimte moeten maken voor soorten die van wat meer begroeiing houden, misschien zoeken volgend jaar wel zomertaling en tureluur deze plek uit om te gaan broeden.

Image
Klimaatbuffer Beuningen

Het nieuw gegraven water bleek een magneet voor libellen. Bijzondere soorten zoals kanaaljuffer, zuidelijke keizerlibel, zwervende heidelibel en vuurlibel werden al in dit eerste jaar gezien. En vogels als groenpootruiter en lepelaar gebruikten de plas om voedsel te zoeken. In de nazomer vielen omliggende plassen helemaal droog. Alleen de Klimaatbuffer bevat nu nog water. In het water groeien nu kranswieren en glanzend fonteinkruid.

Image
Vuurlibel

Beuningse Uiterwaarden

Met een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam in 2011 groen licht voor aanleg van de klimaatbuffer. Het beschikbare budget was beperkt, daarom werd gezocht naar maximale samenwerking met alle gebiedspartners. Samen met provincie Gelderland (programma WaalWeelde),  Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Beuningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheeren Bureau Stroming is het planontwerp gemaakt. Aanleg van de klimaatbuffer werd gekoppeld aan de Stroomlijn-opgave van Rijkswaterstaat. Daardoor kon een groot deel van de oude ooiboskern gespaard blijven. Bovendien lukte het om bij de vergunningaanvraag relevante onderdelen in één aanvraag voor beide projecten te combineren. Ook de voorlichting voor Stroomlijn en Klimaatbuffer is grotendeels gekoppeld uitgevoerd , wat  een efficiëntieslag, kostenbesparing en maximale duidelijkheid naar de lokale bevolking opleverde. Het project werd uitgevoerd door Martens en van Oord. Provincie Gelderland (programma WaalWeelde) heeft het estafettestokje overgenomen en zal ons initiatief verder uitwerken en afronden. De klimaatbuffer wordt optimaal landschappelijk ingepast. Het accent ligt daarbij op ruimtelijke kwaliteit, natuur en recreatie.

Image
Klimaatbuffer Beuningen