Otters bijgeplaatst in de Gelderse Poort

02-08-2016

In natuurgebied de Gelderse Poort zijn 4 otters bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. Twee dieren zijn vrijgelaten in de Rijnstrangen bij Zevenaar en twee dieren in de Ooijpolder aan de zuidkant van de Waal bij Nijmegen. De otters zijn afkomstig van de SOMOGY Provincial Association for Nature Conservation uit Hongarije, waar ze als weesotter werden opgevangen. Na een korte opvang in Natuurpark Lelystad hebben ze de vrijheid gekregen. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter in Gelderland verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen. ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn initiatiefnemer van deze bijplaatsing.

Versterken genetische basis

De otter is bezig met een succesvolle comeback nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland. Vanaf 2002 vonden succesvolle herintroducties plaats in de Weerribben en de Wieden. Het oorspronkelijke uitzetgebied is inmiddels helemaal bezet en otters verspreiden zich steeds verder over Nederland. Een dreigend probleem is de kans op inteelt. Om dit inteeltprobleem op te lossen adviseerde onderzoeksinstituut Alterra om onverwante otters bij te plaatsen; en wel buiten het bestaande kernverspreidingsgebied. De Hongaarse otters en de Gelderse Poort voldoen hieraan. Door spontane trek van individuele dieren tussen het kernleefgebied en deze satellietpopulatie zal op termijn ook uitwisseling van genetisch materiaal plaatsvinden waardoor de kans op inteelt weer afneemt. Dat dit werkt blijkt uit onderzoek van Alterra. Zij concludeerden in januari dat de genetische variatie in 2015 voor het eerst niet verder is afgenomen. Dit is te danken aan bijplaatsingen in 2014 en aan de spontane kolonisatie van enkele otters uit Duitsland. Voor de nodige bijplaatsingen wordt samen met GaiaZOO gewerkt aan een Europees kweekprogramma waarvan de nakomelingen beschikbaar komen.

Video URL
Dwaalfilm.eu: De Otter keert terug in de Gelderse Poort

Geschikte leefomgeving

De Rijnstrangen en de moerassen in de Ooijpolder zijn uitermate geschikt voor otters. Dat bewijst ook de spontane vestiging van otters sinds 2014. Er is voldoende beschutting en voldoende voedsel in het moeras en het water is van goede kwaliteit. Bovendien zijn wegen die het water kruisen veilig gemaakt voor otters. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en provincie Gelderland plaatsten rasters die voorkomen dat dieren wegen oversteken en hebben loopplanken aangebracht onder bruggen.

Op basis van voorlopige DNA-resultaten van verzamelde uitwerpselen en cameravalbeelden is bekend dat momenteel 3 otters (2 mannen/1 vrouw) in de Gelderse Poort verblijven. Daar komen nu de 4 bijgeplaatste dieren bij. Een ander dier dat in 2014 in de Gelderse Poort is bijgeplaatst, werd waargenomen in de directe omgeving, in de Oude IJssel.

De otters worden gemonitord door vrijwilligers van CaLutra, Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Otterwerkgroep Doesburg.

Contactpersoon