Opening slingerende Venloop

31-05-2017

De Venloop ten zuiden van Slabroek (Uden) heeft een metamorfose ondergaan; van een saaie afwateringssloot is het nu een slingerende beek geworden. Hierbij is ook het brongebied van de Venloop en het aangrenzende wijstgebied versterkt. Tegelijk zijn aanliggende gronden ingericht als natuur. Op woensdag 31 mei hebben Ernest de Groot (dagelijks bestuurslid waterschap Aa en Maas),  Matthie van Merwerode (wethouder gemeente Uden), Marc de Wit (regiodirecteur Staatsbosbeheer) en Petra Souwerbren (directeur ARK Natuurontwikkeling), samen met de inwoners van Slabroek, de heringerichte Venloop op feestelijke wijze ‘geopend’. Dit moment werd gemarkeerd door de gezamenlijke aanplant van een boom.

Bijzondere flora en fauna in en rond de Venloop

Het beekdal van de Venloop is erg bijzonder omdat schuin door de grondlagen van het beekdal twee breuken lopen: de Mellebreuk en de Hoevense breuk. Als gevolg van deze breuken treedt ook hier het wijstverschijnsel op: schoon ijzer- en mineraalrijk, zuurarm grondwater wordt naar de oppervlakte gestuwd. Dit water komt in de Venloop terecht en daar profiteren planten en dieren van. Een zeldzaam dier dat in het beekdal voor komt is de kamsalamander. Tevens treffen we er de weidebeekjuffer aan. Deze libelsoort leeft alleen in de buurt van schoon en stromend water. De verwachting is dat ook andere bijzondere dier- en plantensoorten zich hier gaan vestigen. Immers, het schone, mineraalrijke water wordt nu beter vastgehouden in een brede, slingerende beek in plaats van snel afgevoerd via een smalle, diepe en rechte sloot.

Image
Venloop

Wat er is veranderd

De herinrichting van de Venloop was mogelijk omdat de laatste landbouwpercelen in en nabij het beekdal zijn aangekocht. Zo hoefde er hier geen landbouwgrond meer ontwaterd te worden en kon het watersysteem worden hersteld. In het wijstgebied is de beek aanzienlijk ondieper gemaakt waardoor een doorstroommoeras is ontstaan. Ook is er een poel aangelegd. De afwatering van Slabroek is verbeterd door de aanleg van een nieuwe waterverbinding tussen de Venloop en Slabroek. Waar de Venloop ook dient voor de afwatering van Slabroek heeft de beek een winter- en zomerbed gekregen en is de beek iets verlegd en slingerend gemaakt. Hierdoor konden we de stuw in de Venloop verwijderen zodat de beek meer stroming heeft gekregen. De aanliggende gronden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Deze percelen worden deels ontwikkeld tot natte hooilanden en deels zal er spontane bosontwikkeling plaatsvinden. De percelen aan de noordkant van de Venloop, grenzend aan de Slabroekseweg, worden grasland en natuurakkers en zijn versterkt met elzensingels en struweelhagen. Vanwege mogelijke archeologische vondsten zijn de betreffende werkzaamheden archeologisch begeleid. Er zijn echter geen vondsten gedaan.

Samenwerkingsproject

De herinrichting van de Venloop maakt onderdeel uit van de natuurontwikkeling in De Maashorst. ARK Natuurontwikkeling voerde het project uit in samenwerking met waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, gemeente Uden en Stichting Natuurorganisaties De Maashorst. Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas: “Ik ben trots op het resultaat dat we hier met z’n allen hebben neergezet. Met de herinrichting van de Venloop hebben we niet alleen de afwatering van Slabroek kunnen verbeteren maar ook het landschap enorm kunnen verfraaien. En last but not least kan het wijstverschijsel haar werk weer doen!” Petra Souwerbren van ARK Natuurontwikkeling vult aan: “ De Maashorst is weer een stukje mooier geworden. Door het water haar natuurlijke loop terug te geven, boek je veel natuurwinst”.

Contactpersoon