Otterwijfje bijgeplaatst in Gelderse Poort

07-04-2017

In natuurgebied de Gelderse Poort is bij Zevenaar een vrouwelijke otter bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. Het ottervrouwtje is afkomstig uit een natuurpark in Oostenrijk. Het dier is genetisch niet verwant aan de otters in Nederland en moet zorgen voor grotere diversiteit onder de otterpopulatie in de Gelderse Poort. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter in Gelderland verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen. ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn initiatiefnemer van deze bijplaatsing.

Video URL
Otterwijfje bijgeplaatst in Gelderse Poort

Versterken genetische basis

De otter is bezig met een succesvolle comeback nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland. Vanaf 2002 vonden succesvolle herintroducties plaats in de Weerribben en de Wieden. Het oorspronkelijke uitzetgebied is inmiddels helemaal bezet en otters verspreiden zich steeds verder over Nederland. Een dreigend probleem is de kans op inteelt. Om dit inteeltprobleem op te lossen adviseerde onderzoeksinstituut Alterra om onverwante otters bij te plaatsen; en wel buiten het bestaande kernverspreidingsgebied. De Oostenrijkse otter en de Gelderse Poort voldoen hieraan. Door spontane trek van individuele dieren tussen het kernleefgebied en de satellietpopulatie in Gelderland zal op termijn ook uitwisseling van genetisch materiaal plaatsvinden waardoor de kans op inteelt weer afneemt. Voor de nodige bijplaatsingen wordt samen met GaiaZOO gewerkt aan een Europees kweekprogramma waarvan de nakomelingen beschikbaar komen.

Geschikte leefomgeving

De Gelderse Poort is uitermate geschikt voor otters. Dat bewijst ook de spontane vestiging van otters sinds 2014. Er is voldoende beschutting en voldoende voedsel in het moeras en het water is van goede kwaliteit. Bovendien zijn wegen die het water kruisen veilig gemaakt voor otters. Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer plaatsten rasters die voorkomen dat dieren wegen oversteken en hebben loopplanken aangebracht onder bruggen.

Op basis van DNA-resultaten van verzamelde uitwerpselen en cameravalbeelden is bekend dat momenteel  circa 7 otters in de Gelderse Poort verblijven. Daar komt nu dit vrouwelijke dier bij. Naast het voorkomen in de Gelderse Poort maakt de otter in Limburg ook zijn opwachting op en kan ook hier een otterpopulatie tot ontwikkeling komen. De otters in de Gelderse Poort worden gemonitord door vrijwilligers van CaLutra, Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Otterwerkgroep Doesburg.

Contactpersoon