Wilde schelpdierbank drie keer groter dan gedacht

07-12-2017
Bij onderzoek van het Droomfondsproject Haringvliet is ontdekt dat de nieuw gevonden schelpdierbank bij de Brouwersdam in Zeeland veel groter is dan gedacht. Ook is duidelijk geworden dat de schelpdierbank zich voortplant want er zijn larfjes van de platte oester aangetroffen die zich kunnen vestigen en uitgroeien tot nieuwe oesters. De vondst is uniek, niet alleen voor het Nederlandse deel van de Noordzee, maar ook voor de andere Noordzeelanden.  Platte oesterbanken zijn grotendeels verdwenen in de Noordzee. 

Bank bij Brouwersdam

In de Voordelta ten westen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden zijn door ARK en het Wereld Natuur Fonds in 2016  proefvelden met platte oesters en mossels aangelegd. Daar wordt gemonitord of de schelpdieren in leven blijven, groeien en zich voortplanten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy. Bij het zoeken naar een geschikte proeflocatie werd begin 2016  de schelpdierbank met wilde platte oesters  bij de Brouwersdam ontdekt. Projectleider Karel van den Wijngaard (ARK Natuurontwikkeling): “Bij verdere monitoring van deze wilde schelpdierbank is nu gebleken dat hij zich uitstrekt over een gebied van 40 hectare, een gebied zo groot als 55 voetbalvelden!”  Verder blijkt dat de Nederlandse platte oester (inheems) zich vooral vestigt op Japanse oesterschelpen (exoten). Mogelijk kan de Japanse oester het herstel van de platte oester faciliteren, ook in andere gebieden.

Schelpdierbank in de Voordelta (onderwaterbeelden.nl)

Het belang van schelpdierbanken

Ooit bestond twintig procent van de Noordzeebodem uit schelpdierbanken. Deze zijn verdwenen door overbevissing, vernieling van habitat en ziektes. Ze zijn echter van groot belang. De banken die schelpdieren vormen, bieden namelijk o.a. een rustgebied en kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Ook zijn de schelpdieren voedsel voor vissen en vogels en dienen ze als houvast voor planten en dieren om op te groeien. Daarnaast filteren ze het water waardoor de waterkwaliteit verbeterd. Wereldwijd worden schelpdierbanken ingezet als natuurlijke kustverdedigers. Ze filteren slib en algen uit het water en scheiden dit weer uit in de luwte van hun schelpen. Zo hogen ze zandbanken op en beschermen de kustlijn tegen hoge golven en stormvloed.

Bank als basis voor herstel

Gezien de grootte van de oesters in de schelpdierbank, is de bodem van dit gebied al minstens 10 jaar met rust gelaten. De bank levert veel kennis op over de ontwikkeling van schelpdierbanken. Dit is voor zover bekend de enige plek in de Noordzee waar platte oesters in de vorm van een rif voorkomen. En hoewel de bank in het beschermde zeegebied Voordelta ligt, mogen er nog allerhande activiteiten plaatsvinden. Marien ecoloog Emilie Reuchlin (WNF): “De schelpdierbank bij de Brouwersdam biedt een belangrijke basis voor herstel van wilde schelpdierbanken in de Noordzee. En schelpdierbanken vormen een belangrijk fundament voor het herstel van de soortenrijkdom en daarmee voor een gezond, weerbaar Noordzee ecosysteem. Dat laat deze bank al zien: 60% meer soorten dan op zandbodem”.

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks