Zeldzame broedvogels in Kempen~Broek

04-04-2017

Het herstellen van de natte natuur in GrensPark Kempen~Broek heeft geleid tot de terugkeer van bijzondere broedvogels. Zo zijn op de Raamweiden territoria van zeldzame broedvogels vastgesteld zoals rietzanger en zomertaling. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015-2016 van de Vogelwerkgroep Weerter Kempen.

Image
Raamweiden in 2016, foto: Erwin Chritis
De waarnemingen die de Vogelwerkgroep in 2015 en 2016 deed, laten zien dat de inspanningen van ARK Natuurontwikkeling vruchten afwerpen. ARK spant zich al vele jaren in om in het GrensPark Kempen~Broek een groots en aaneengesloten natuurgebied te realiseren.

 

Rietzanger en porseleinhoen

Het realiseren van natte natuur deed ARK onder meer in de Raamweiden. Van orsprong was dit een enorm doorstroommoeras dat onderdeel uitmaakte van het Wijffelterbroek. De afgelopen eeuw transformeerde het gebied tot landbouwgebied. Eerst verschenen er hooilandjes en later akkers. Door deze verandering veranderde ook de vogels in het gebied, soorten die profiteren van de landbouw deden er hun voordeel mee. Met de ruilverkaveling in 1987 verdween de kleinschalige bouw met zijn wisselende teelten. En daarmee vertrokken ook veel soorten broedvogels. ARK ontwikkelde in 2015 de Raamweiden tot een stukje van het doorstroommoeras van weleer. Onder meer door het verwijderen van drainagebuizendoor op de plek van oude vennen de voedselrijke teelaarde af te graven. Sindsdien kan ijzerrijk, zuiver kwelwater het gebied weer voeden.

Image
Porseleinhoen. Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga

En dat had direct resultaat: in 2016 werd in de Raamweiden een territorium van rietzanger  en twee roepende porseleinhoenen vastgesteld, in het Kempen~Broek  zijn dit zeer zeldzame broedvogels. Verder zorgde het vernatten van de natuur voor de komst van de zomertaling (van nul naar één paar), kievit (acht paartjes), grutto (één paar, na jarenlange afwezigheid) en blauwborst (één territorium).

Unieke momenten dankzij natte natuur

Vogelwerkgroep Weerter Kempen geeft met zijn jaarverslag 2015-2016 een gedetailleerd inkijkje in de vogelsoorten en vogelpopulatie in het Kempen~Broek. De werkgroep concludeert dat het herstellen van de natte natuur zorgt voor ‘unieke momenten met vaak ongekende hoogtepunten in de natuurbeleving’. Wie interesse heeft in alle waarnemingen en bevindingen van de Vogelwerkgroep vindt hier het complete jaarverslag over 2015-2016. 

Meer informatie

Downloads