Brabantse leefgebieden voor de wilde kat

22-04-2021

De wilde kat breidt zijn leefgebied vanuit de Belgische Ardennen en Duitse Eifel steeds verder uit naar het noorden. Na de vestiging in de boscomplexen van Zuid-Limburg is het een kwestie van tijd tot deze bijzondere katachtige ook de bossen van Noord-Brabant zal bereiken. Uit recent onderzoek blijkt dat het Zuidoosten van Brabant nu al voldoende leefgebied biedt voor de wilde kat.

In voorbereiding op de komst van de wilde kat is ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging het project ‘Warm welkom voor de wilde kat in Brabant’ gestart. Hierbij zal het leefgebied van de wilde kat verbeterd worden en zullen verbindingszones tussen natuurgebieden worden aangelegd om de verspreiding van de wilde kat te stimuleren.

Wat zijn de habitateisen?

De wilde kat is een nachtelijke jager die de voorkeur geeft aan leefgebied met een afwisseling van gevarieerd structuurrijkbos en muizenrijk grasland. Een geleidelijke overgang van bos naar struweelrijk grasland is hierbij een wenselijke factor. Het liefst mijdt de wilde kat drukte van steden, dorpen en snelwegen, waardoor hij al snel op enige afstand hiervan zal blijven.

Om te bepalen waar de wilde kat kan leven in Zuidoost-Brabant is er een habitatgeschiktheidsanalyse uitgevoerd. In een habitatgeschiktheidsanalyse worden de voorkeuren voor het leefgebied van de wilde kat verwerkt in een kaart. De kaart laat aan de hand van oppervlakten van bostypen en jachtterrein en de afstand tot bebouwing en infrastructuur zien waar er op dit moment geschikte leefgebieden voor de wilde kat zijn om te leven.

Video URL
Naast de staart en tekening op de vacht zijn er nog meer verschillen tussen de huiskat en de wilde kat

Is er ruimte voor de wilde kat?

In Zuidoost-Brabant zijn er op het moment al meerdere geschikte leefgebieden voor de wilde kat. Onder andere de gebieden rondom de Deurnese Peel, Heeze en Landgoed de Utrecht bieden ruimte voor een wilde kattenpopulatie van tenminste 19 dieren blijkt uit de analyse. Deze gebieden bestaan uit een mooie variatie van structuurrijkbos met kruidenrijk grasland. Veel natuurgebieden in Zuidoost-Brabant bestaan echter uit uitgestrekte productiebossen met hoofdzakelijk naaldbomen. Op het eerste gezicht lijkt dit door het voedselarme karakter en het missen van veel structuur vrij ongeschikt voor de wilde kat, maar door het grote oppervlak kan dit mogelijk alsnog geschikt leefgebied vormen voor de wilde kat. De bossen worden inmiddels echter al op grote schaal geschikter gemaakt door omvorming naar een gevarieerd bosgebied. Dit is niet alleen positief voor de leeftijdsopbouw en soortenrijkdom van het gebied, maar het maakt het bos ook klimaatbestendiger en minder gevoelig voor ziekten en plagen, waardoor het een grotere ecologische waarde krijgt. Om de gebieden toegankelijker te maken voor de wilde kat en andere diersoorten wordt er ook al hard gewerkt aan de aanleg van verbindingszones tussen de bosgebieden. Al deze maatregelen kunnen er aan bijdragen dat mogelijk nog meer wilde katten zich thuis zullen gaan voelen in Zuidoost-Brabant.

Nog even wachten

In verschillende potentieel geschikte gebieden in Zuidoost-Brabant is er met behulp van cameravallen al gezocht naar de aanwezigheid van eventuele wilde katten. Tot dusver is er nog geen spoor van de wilde kat te bekennen. Wel zijn er verschillende andere soorten zoogdieren als vos, das, steenmarter en bunzing waargenomen. Door verbetering van het leefgebied en de bereikbaarheid van de geschikte gebieden is de kans groot dat de wilde kat zich in de toekomst ook zal vestigen in de bosgebieden van Noord-Brabant. Deze verbetering is niet alleen gunstig voor de wilde kat, maar ook voor tal van andere diersoorten. De vestiging van wilde kat is daarbij een terechte kers op de taart.

Tekst: Jefta Leeuwis, stagiair Zoogdiervereniging

Contactpersoon