Nú investeren in natuur, zekerheid voor de toekomst

Verbinding van natuur is cruciaal voor goede leefomstandigheden voor planten en dieren. Om dat te realiseren, heeft de overheid het Natuurnetwerk Brabant (NNB) gelanceerd. Waar in Het Groene Woud nog percelen liggen die de verbinding onderbreken, komt ARK Rewilding Nederland sinds 2019 in actie.

Goed voor plant, dier én mens

Voor het oplossen van ontbrekende verbindingen passen we onze methode van verwerven, inrichten en overdragen toe. Daarmee geven we een belangrijke aanzet tot verbetering van de leefomstandigheden van planten en dieren. Zaden en vruchten kunnen zich bijvoorbeeld over een groter gebied verspreiden. En dieren die zich over een groter gebied kunnen verplaatsen, vinden meer voedsel, meer beschutte plekjes en meer nestgelegenheid. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld zeldzame soorten. Want die krijgen hierdoor de kans in aantal toe te nemen. Natuur is er niet alleen voor planten en dieren, ze is er ook voor mensen. Natuur biedt immers volop mogelijkheden voor leuke activiteiten. Ook draagt ze bij aan onze gezondheid. Verder schept ze mogelijkheden voor ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door te investeren in biodiversiteit en klimaat. 

Antwoord op de klimaatverandering

Wat betreft natuurdoelen gaan we voor maximaal resultaat. Maar we koppelen het natuurverhaal ook aan andere maatschappelijke belangen. Zoals de klimaatverandering. Of beter gezegd: het opvangen van de nadelige effecten ervan. Daarom besteden we in Het Groene Woud veel aandacht aan de hydrologie. De waterhuishouding dus. 

Natuur heeft behoefte aan water

In Het Groene Woud zijn natuurgebieden, zoals de zeldzame leembossen, afhankelijk van grondwater. Het peil is hier echter veel te laag door verdamping en ontwatering. Dat blijkt uit een wateronderzoek dat in 2020 is uitgevoerd in opdracht van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie. Dat peil moet dus omhoog om verdroging tegen te gaan. Tegelijkertijd mogen plensbuien niet leiden tot overstromingen. Daarom zijn onze inrichtingsmaatregelen erop gericht de bodem geschikt te maken voor het vasthouden van water. Zo droogt de bodem niet uit en ondervinden plant en dier minder schade van hoge temperaturen. En valt er héél veel regen, dan voeren we dat water ‘oppervlakkig’ af. Hierbij stroomt het water wel weg, maar niet zo snel als ontwatering doet. Want dat zou direct weer droogte in de hand werken. Het slim en strategisch vasthouden en afvoeren van water doen we in samenwerking met Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas.