Onze aanpak

De aanpak van ARK bestrijkt het hele veld van visie tot praktijk. De geloofwaardigheid van ons verhaal wordt voor een belangrijk deel bepaald door het feit dat we onze idealen in de praktijk waar maken.

Katalysator

ARK zoekt vooral een initiërende en katalyserende rol in de beginfase van veel projecten. Haar onafhankelijke positie maakt dat zij deze rol vaak beter kan vervullen dan veel andere organisaties, overheden of bedrijven. Zijn de kastanjes uit het vuur, dan worden voorbeeldprojecten overgedragen.

Spontane natuur

Ten aanzien van natuur richten we ons niet op een of ander vast omschreven doeltype, maar is veel meer de ontwikkeling zelf het doel. We creëren voorwaarden voor spontane, gebiedseigen, natuurlijke processen en laten ons graag verrassen door het resultaat.

Geen permanent eigendom

ARK streeft geen permanent eigendom na; het is juist belangrijk dat bestaande grondeigenaren, vanuit hun eigen specifieke belang, hun verantwoordelijkheid voor natuur en landschap nemen.

Middelen voor het buitenland

Onbemiddelde, vooral buitenlandse, natuurbeheerders  geven we instrumenten in hand (bijv. een kudde uit het EWB-kuddefonds,  European Wildlife Bank), waarmee ze hun eigen natuurgebieden kunnen ontwikkelen.

Andermans veren

Inbedding van de doelen van ARK bij economische en maatschappelijke partners is van cruciaal belang voor het werk van ARK. Een project is pas geslaagd als anderen met de veren gaan pronken.

Natuur uit het hart

Mensen moeten de natuur in hun harten kunnen sluiten. Vanuit die overtuiging betrekt ARK het publiek en vooral kinderen op een zeer intensieve manier bij haar werk. Een uitgebreide website, gebruik van social media, de Dwaalfilm en een volledig vrije toegang tot de gebieden - ook buiten wegen en paden - passen hierbij.

Klein en flexibel

Goed kunnen inspelen op de dynamiek van natuur en maatschappij, vraagt om een veelzijdige, flexibele en kleine organisatie. ARK is dan ook georganiseerd in kleine teams die snel en projectmatig kunnen opereren. Onderdelen die zichzelf financieel kunnen bedruipen worden, als het even kan, organisatorisch verzelfstandigd, waarna we de samenwerking in netwerkverband voortzetten.

Geld voor ARK

ARK werkt zonder structurele overheidsgelden. Inkomsten komen vooral uit opdrachten en projecten. Nieuwe, innovatieve, voorbeeldprojecten worden indien nodig bekostigd met gelden van fondsen en de Nationale Postcode Loterij.

Nieuw probleem, nieuwe kansen

Bij dit alles hanteren we een oplossingsgerichte aanpak in plaats van een probleemgerichte. Kansen in plaats van knelpunten. ARK grijpt samen met een heel scala aan partners deze kansen.

  • Harige ratelaar
  • Zeekraal
  • Kijkhuisplas