Over ARK

  • Vertrouwen op de herstelkracht van de natuur
  • Ruimte en tijd geven aan natuurlijke processen
  • Minimaal beheren, meer spontane ontwikkeling 
  • Samengaan van mens en al het leven
  • Perspectief en hoop voor een leefbare wereld

Dit zijn de uitgangspunten voor het werk van ARK Rewilding Nederland. 
In de zomer van 1989 opgericht zijn we inmiddels ervaren natuurontwikkelaars, aanjagers van wilde natuur. We kunnen laten zien dat rewilding werkt.

We werkten en blijven werken aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Dit levert een ongekende rijkdom aan landschappen op met de daarbij horende flora en fauna. Verbindingen tussen natuurkernen bieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en zich aan te passen aan veranderingen in klimaat en ruimtegebruik. We hebben geduld en kijken verwachtingsvol naar de spontane ontwikkeling van natuur.

Economische en maatschappelijke inbedding van natuur is essentieel. Grote natuurgebieden kunnen miljoenen aan inkomsten genereren. Activiteiten als delfstofwinning, waterbeheer, stedenbouw en gezondheidszorg kunnen goed samengaan met natuurontwikkeling. Recreatie, toerisme en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen zorgen voor sterke lokale economieën.  

Natuur is spannend, aantrekkelijk en verhoogt de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving. Miljoenen mensen recreëren in en rond de natuur. Voor kinderen zijn natuurgebieden een uitdagende speelplek waar ze zich motorisch en geestelijk verder kunnen ontwikkelen. De gezondheidswinst van in de natuur zijn wordt steeds meer herkend.

Zelf laten zien wat er kan

ARK werkt zoveel mogelijk praktijk- en uitvoeringsgericht. We willen laten zien wat er kan. ARK initieert en organiseert gebiedsontwikkelingen waarin nieuwe natuur bijdraagt aan zowel het ecologische als sociaaleconomische functioneren van de regio. Daarom zoeken we de samenwerking met andere maatschappelijke belangen, maakt natuurbeleving met veldonderwijs een belangrijk deel uit van de actieve communicatie en is openstelling essentieel voor de beleving van natuurgebieden. ARK treedt ook op als eigenaar en beheerder van gronden. Permanent eigendom en beheer is echter geen doel; ARK draagt de gronden en het beheer na de eerste jaren over aan partners.

Als innovatieve natuurorganisatie willen we laten zien hoe maatschappelijke veranderingen voortdurend leiden tot nieuwe kansen voor natuur en landschap. We stimuleren mensen om die kansen te pakken, vanuit de overtuiging dat meer ruimte voor de natuur in ons denken en handelen de kwaliteit van leven vergroot. 
Voor mens en natuur.

Image
Kempenbroek Tungelroysebeek