Rewilding werkt ook buiten natuurgebieden

Elk gebied, elke vierkante meter in Nederland kan wilder! Ook in een tuin of een stad waar met minder netheid in het groenbeheer en minder verharding al snel ruimte ontstaat voor spontane vestiging van allerlei soorten planten. Insecten en vogels volgen al snel. Onze grootste industriële haven is ook de poort voor epische trekvissen als zalm en steur. Het eiland van Brienenoord laat zien dat wilde natuur ook kan ontstaan in een grote stad. 

Nieuwe rewildinggebieden kunnen ook goed dienen als buffers rond de beschermde natuurgebieden of als natuurverbindingen daartussen. Zo kan Natura 2000-natuur profiteren van rewildingnatuur.  Nederland heeft 162 Natura 2000-gebieden  waarvan de natuurdoelen strikt zijn vastgelegd. Er is een wettelijke verplichting om deze in stand te houden. Voor een groot deel zijn dit oude cultuurlandschappen die met specialistisch en intensief beheer overeind gehouden worden. Zo wordt geprobeerd landschappen met hun specifieke soorten behouden. Door versnippering, het veranderende klimaat en de stikstofdruk/ overbemesting gaat het niet goed met de natuur van deze beschermde gebieden – het is beheren tegen de omstandigheden in. Een buffer van nieuwe rewildingnatuur kan helpen de Natura 2000-doelen beter te halen.

Image
Boegbeeld steur. © Jeroen Helmer