Erkend Goed Doel: ANBI, CBF

ARK Rewilding Nederland is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat ARK  bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt.

CBF-erkenning

De kwaliteitseisen voor Erkende Goede Doelen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of ARK aan de eisen voldoet. Ieder jaar is er een controle en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo onderaan de pagina. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

ANBI-status

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. ARK Rewilding Nederland is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 008317768. Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
 • Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Code Goed Bestuur

ARK Rewilding Nederland onderschrijft de principes van de SBF-code voor goed bestuur (2015).

 • ARK Rewilding Nederland wordt geleid door een directeur onder toezicht van een  Raad van Toezicht. De Raad van toezicht heeft een Auditcommissie geïnstalleerd die minimaal twee maal per jaar het gevoerde beleid van de directie toetst, en hierover rapporteert aan de Raad van toezicht.
 • De organisatie van ARK Rewilding Nederland voldoet aan  de voorschriften van de CBF-Erkenning.
 • De beloning van de bestuurder(s) valt ruimschoots binnen de Regeling beloning Goede doelen en wordt jaarlijks in de jaarrekening gepubliceerd.
 • De leden van de Raad van toezicht zijn onbezoldigd.
 • In de jaarlijkse verantwoording worden nevenfuncties van bestuurder en toezichthouders vermeld. Regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.
 • Het functioneren van het bestuur wordt jaarlijks door de Raad van toezicht geëvalueerd.
 • ARK Rewilding Nederland ontvangt voor het uitvoeren van haar projecten en activiteiten gelden van overheden, bedrijven en andere opdrachtgevers/ partners. ARK heeft geen donateurs. De verantwoording over besteding van deze gelden wordt gedaan volgens de richtlijnen 650/640 van het keurmerk voor Goede Doelen organisaties, het Centraal Bureau Fondswerving. De jaarrekening wordt door een Register Accountant gecontroleerd. Deze jaarrekening wordt op de website geplaatst, evenals het jaarlijkse inhoudelijk verslag over de projecten met de behaalde resultaten.
 • ARK Rewilding Nederland voert sinds 2004 de CBF-Erkenning en is een erkend goed doel. ARK is een beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.
 • ARK Rewilding Nederland doet geen beleggingen, anders dan tijdelijke investeringen in de aankoop van gronden die direct of indirect dienen voor de realisatie van natuurdoelen.
 • Ten behoeve van een transparante en doelmatige besteding van de beschikbare middelen hanteert ARK Rewilding Nederland aanbestedingsregels. Voor projectmiddelen waarop een subsidieverordening van een overheid van toepassing is, wordt de verordening toegepast.
 • ARK Rewilding Nederland hanteert een klachtenregeling, die op de website is gepubliceerd.